ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 2015 + دانلود فایل متن کامل و پیوست ها

سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 ویرایش ۲۰۱۵

سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 به عنوان رایج ترین استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت در سال ۲۰۱۵ بازنگری گردیده و ویرایش جدید آن منتشر شده است. ویرایش جدید پس از ارائه نسخه پیش نویس آن – که جهت دریافت نظرها و دیدگاه های خبرگان سیستم های مدیریت کیفیت صورت گرفته بود – به طور رسمی منتشر گردیده است.

ویرایش پیشین استاندارد، بازنگری شده سال ۲۰۰۸ بود که نسبت به نسخه قبل تر آن، تغییرات بنیادینی در بر نداشت، تغییراتی که در جزئیات برخی بندها و بیشتر در مفاهیم و برخی نکات اجرایی بود. اما نسخه جدید، تغییرات قابل توجهی را در ساختار، الزامات و مبانی ارائه نموده است.

عمدتا می توان گفت که بازنگری های اعمال شده در این نسخه از استاندارد معمول سیستم های مدیریت کیفیت به دلیل تغییرات به وجود آمده در صنایع و کسب و کارها، تحولات دانشی و تکنولوژیکی سازمان ها و شرکت ها در دوره و مقطع زمانی از سال ۲۰۰۸ تا کنون می باشد.

تغییرات اصلی ویرایش ۲۰۱۵ سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 نسبت به ویرایش ۲۰۰۸

برخی از موارد بازنگری شده و تغییرات اعمال شده در این استاندارد شامل موارد زیر می باشد :

  • اضافه شدن مباحث شناسایی، کنترل و مدیریت ریسک ها به عنوان یک الزام
  • افزایش الزام و تعهد مدیریت عالی و ارشد سازمان ها جهت انجام وظایف بیشتر خود در قبال طرح ریزی، پشتیبانی و پیاده سازی خط مشی کیفیت در ارتباط با نیازمندی های کسب و کار سازمان
  • ایجاد تغییرات و بازنگری در مفاهیم، اصطلاحات و واژه ها
  • تمرکز اصلی بر روی به دست آوردن ارزش برای سازمان و مشتریانش می باشد
  • مباحث مرتبط با اقدامات پیشگیرانه حذف شده تا در مرحله طراحی شناسایی شوند
  • این ویرایش برای سازمان های فعال در حوزه صنایع خدماتی، سهولت و قابلیت اجرا و پیاده سازی بهتری دارد
  • توجه بیشتر به ذینفعان و موضوع های مورد علاقه و منافع آن ها

شرکت هایی که هم اکنون گواهینامه استاندارد را با ویرایش سال ۲۰۰۸ دریافت کرده اند، طبعا تا مدت اعتبار معمول آن که سه سال می باشد، زمان کافی در اختیار دارند تا مفاهیم، مبانی، الزامات و نیازمندی های استاندارد جدید را در سازمان خود مستقر نمایند و سیستم مدیریت کیفیت خود را از ویرایش ۲۰۰۸ به ویرایش ۲۰۱۵ ارتقاء دهند. سازمان شما بعد از انجام فرآیند ممیزی توسط CB ، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 را با ویرایش سال ۲۰۱۵ دریافت خواهد نمود.

 

فهرست بندهای اصلی و مفاد الزامات استاندارد ایزو  ISO 9001 2015

۱ – دامنه کاربرد

 

۲ – مراجع الزامی

 

۳ – تعاریف و اصلاحات

 

۴ – ماهیت سازمان

۱-۴ درک سازمان و ماهیت آن
۲-۴ درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع
۳-۴ تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
۴-۴ سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

 

۵ – رهبری

۱-۵ رهبری و تعهد
۱-۱-۵ کلیات
۲-۱-۵ تمرکز بر مشتری
۲-۵ خط مشی کیفیت
۱-۲-۵ تعیین خط مشی کیفیت
۲-۲-۵ ابلاغ خط مشی کیفیت
۳-۵ وظایف، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

 

۶- طرح ریزی

۱-۶ اقدامات برای در نظر گرفتن ریسک و فرصت ها
۲-۶ اهداف کیفیت و طرح ریزی برای دستیابی به آن ها
۳-۶ طرح ریزی تغییرات

 

۷ – پشتیبانی

۱-۷ منابع
۱-۱-۷ کلیات
۲-۱-۷ کارکنان
۳-۱-۷ زیر ساخت
۴-۱-۷ محیط عملیات فرآیندها
۵-۱-۷ منابع پایش و اندازه گیری
۱-۵-۱-۷ کلیات
۲-۵-۱-۷ قابلیت ردیابی اندازه گیری
۶-۱-۷ دانش سازمانی
۲-۷ شایستگی
۳-۷ آگاهی
۴-۷ ارتباطات
۵-۷ اطلاعات مدون
۱-۵-۷ کلیات
۲-۵-۷ ایجاد و به روز رسانی
۳-۵-۷ کنترل اطلاعات مستند

۸ – عملیات

۱-۸ طرح ریزی و کنترل عملیات
۲-۸ الزامات محصولات و خدمات
۱-۲-۸ ارتباط با مشتری
۲-۲-۸ تعیین الزامات محصولات و خدمات
۳-۲-۸ بازنگری الزامات محصولات و خدمات
۳-۸ طراحی و توسعه محصولات و خدمات
۱-۳-۸ کلیات
۲-۳-۸ طرح ریزی طراحی و توسعه
۳-۳-۸ ورودی طراحی و توسعه
۴-۳-۸ کنترل های طراحی و توسعه
۵-۳-۸ خروجی های طراحی و توسعه
۶-۳-۸ تغییرات طراحی و توسعه
۴-۸ کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده از بیرون سازمان
۱-۴-۸ کلیات
۲-۴-۸ نوع و میزان کنترل
۳-۴-۸ اطلاعات برای تأمین کنندگان بیرونی
۵-۸ تولید و ارائه خدمات
۱-۵-۸ کنترل تولید و ارائه خدمات
۲-۵-۸ شناسایی و ردیابی
۳-۵-۸ دارایی متعلق به مشتری و تأمین کنندگان بیرونی
۴-۵-۸ محافظت
۵-۵-۸ فعالیت های پس از تحویل
۶-۵-۸ کنترل تغییرات
۶-۸ ترخیص محصولات و خدمات
۷-۸ کنترل خروجی های نامنطبق

 

۹ – ارزیابی عملکرد

۱-۹ پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
۱-۱-۹ کلیات
۲-۱-۹ رضایت مشتری
۳-۱-۹ تحلیل و ارزیابی
۲-۹ ممیزی داخلی
۳-۹ بازنگری مدیریت
۱-۳-۹ کلیات
۲-۳-۹ ورودی های بازنگری مدیریت
۳-۳-۹ خروجی های بازنگری مدیریت

 

۱۰ – بهبود

۱-۱۰ کلیات
۲-۱۰ عدم انطباق و اقدام اصلاحی
۳-۱۰ بهبود مستمر

 

ارتقاء گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 از ویرایش سال 2008 به ویرایش 2015

ارتقاء گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 از ویرایش سال ۲۰۰۸ به ویرایش ۲۰۱۵

 

پیوست ها

ضمیمه الف : تشریح ساختار، واژگان و مفاهیم جدید
ضمیمه ب : اصول مدیریت کیفیت
ضمیمه ج : مجموعه استانداردهای مدیریت کیفیت سری ISO 10000

 

دانلود فایل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 2015 – ترجمه معتبر و رسمی ایزو ۹۰۰۱ سازمان ملی استاندارد ایران

 

دانلود فایل متن نسخه جدید استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 2015

ISO 9001 2015 : Quality Management Systems – Requirements

ویرایش : ۲۰۱۵

فرمت : pdf

حجم : ۲٫۱۴MB

دانلود :   ISO-9001-2015

 

دانلود پیوست الف سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 2015

فرمت : pdf

حجم : ۵۳۵KB

دانلود : ISO 9001 2015-Annex A

 

دانلود پیوست ب سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 2015

فرمت : pdf

حجم : ۴۹۹KB

دانلود :  ISO 9001 2015-Annex B

 

دانلود پیوست ج سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 2015

فرمت : pdf

حجم : ۶۲۸KB

دانلود :  ISO 9001 2015-Annex C

 

 

سیر تحول مبانی و مفاهیم استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 از ویرایش اول در سال 1987 تا ویرایش پنجم در سال 2015 با رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک

سیر تحول مبانی و مفاهیم استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 از ویرایش اول در سال ۱۹۸۷ تا ویرایش پنجم در سال ۲۰۱۵ با رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک

 

 

+14
0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.