استراتژی مدیریت دانش در برابر رقبا

استراتژی مدیریت دانش، تعیین موقعیت استراتژیک دانش سازمان در برابر دانش رقبا

ادامه متن

1+
دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی تهران

تدریس دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در شرکت چرخ پارس، گروه صنعتی ولی زاده

ادامه متن

0
همراستایی استراتژیک عمودی و افقی استراتژی دانش و منابع انسانی

همراستایی استراتژیک فرآیندها با استراتژی اصلی کسب و کار سازمان

ادامه متن

0
سخنرانی تد انگیزش برای بهبود سیستم های عمومی

سخنرانی تد – چگونه انگیزش سیستم‌های عمومی را بهبود می‌دهد

ادامه متن

0

تدوین طرح اقدام و برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها

ادامه متن

0