پس از طراحی راه حل مسئله و پیش از اجرای راه حل باید آن را تصدیق و تایید کنید

پس از طراحی راه حل مسئله و پیش از اجرای راه حل باید آن را تصدیق نمایید

ادامه متن

برگزاری کارگاه تربیت ممیز و تدریس دوره آموزشی ممیزی در شهرداری شاندیز

برگزاری دوره آموزشی ممیزی در شهرداری شاندیز

ادامه متن

راهنمای حکمرانی سازمانی - حاکمیت شرکتی

راهنمای حکمرانی سازمانی – حاکمیت شرکتی

ادامه متن

گزارش کارگاه حل مسئله تکنیک گروه اسمی و تکنیک ارتباط اجباری

گزارش کارگاه حل مسئله – تجربه اجرای روش‌های حل مسئله

ادامه متن

استاندارد راهنمای مدیریت نوآوری ایزو ۵۶۰۰۶ - ابزارها و روشهای مدیریت هوش استراتژیک

استاندارد مدیریت نوآوری – راهنمای ابزارها و روشهای مدیریت هوش استراتژیک

ادامه متن