برگزاری دوره و کارگاه آموزش اصول سرپرستی در شرکت طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام

برگزاری دوره و کارگاه آموزش اصول سرپرستی در شرکت طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام

ادامه متن

آموزش ERM دوره مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو – پیمانکار پروژه های نفت، گاز و فولاد

ادامه متن

نکات و اقدامات مهم در فرآیند تبدیل یک همکار به سرپرست یا مدیر واحد در سازمان

۹ اقدام و نکته مهم در تبدیل یک همکار به سرپرست یا مدیر

ادامه متن

طراحی، تعریف و پایش شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت ریسک سازمانی

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت ریسک سازمانی برای ارزیابی اثربخشی ERM

ادامه متن

پس از طراحی راه حل مسئله و پیش از اجرای راه حل باید آن را تصدیق و تایید کنید

پس از طراحی راه حل مسئله و پیش از اجرای راه حل باید آن را تصدیق نمایید

ادامه متن