برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری برای کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری برای شرکت توزیع نیروی برق مشهد

ادامه متن

برگزاری و تدریس دوره آموزشی مدیریت دانش در محل شرکت داروسازی ثامن

برگزاری دوره مدیریت دانش در محل شرکت داروسازی ثامن

ادامه متن

آموزش مجازی دوره تکنیکهای حل مسئله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

آموزش مجازی دوره تکنیکهای حل مسئله برای هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی ابزارهای کیفی و سیستم های بهبود در محل شرکت محب قزوین (۱)

تدریس دوره آموزشی ابزارهای کیفی و سیستم های بهبود در محل شرکت محب قزوین

ادامه متن

ریسک های منفی و ریسک های مثبت

ریسک های مثبت و فرصت ها را هم باید در کنار ریسک های (منفی) ببینیم

ادامه متن