فهرست بندهای اصلی ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 2016

برخی تغییرات ویرایش جدید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خاص صنعت خودرو از ISO TS 16949 : 2009 به IATF 16949 : 2016 شامل این موارد می باشد :
 • متناسب با تغییر ساختار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ از ویرایش ۲۰۰۸ به ۲۰۱۵ تعداد بندهای اصلی استاندارد از هشت بند به ده بند افزایش یافته است.
 • مبحث تفکر مبتنی بر ریسک، ارزیابی و تحلیل ریسک اضافه شده است.
 • بند مربوط به تعیین یکی از مدیران سازمان به عنوان نماینده مدیریت حذف گردیده است.
 • بند الزامات مسئولیت مدیریت به رهبری تغییر یافته است.
 • به مبحث فعالیت های پس از تحویل محصول پرداخته شده است.
 • متن استاندارد ایزو تی اس ISO TS 16949 : 2009 توسط سازمان بین المللی استاندارد ISO تدوین و منتشر شده بود در حالی که ویرایش جدید توسط گروه کاری بین المللی خودرو IATF ارائه گردیده است.
 • سازمان ها ملزم به تعیین فرصت ها و ریسک های کسب و کار گردیده اند.
 • مبحث دانش سازمانی (مدیریت دانش) در این استاندارد مطرح شده است.
 • به سیستم نگهداری تعمیرات بهره ور فراگیر TPM به عنوان یک الزام، توجه شده است.
 • و . . .

در ادامه فهرست قسمت های اصلی، عناوین بندها و اجزاء ویرایش جدید استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 2016 را مرور می کنیم. (فایل pdf متن این نوشته را از پایان مطلب دانلود کنید)

 

۰ – مقدمه ۰-۱ کلیات  
۰-۲ اصول مدیریت کیفیت  
۰-۳ رویکرد فرآیندی ۰-۳-۱ کلیات  
۰-۳-۲ چرخه برنامه، اجراء ، بررسی، اقدام PDCA  
۰-۳-۳ تفکر مبتنی بر ریسک  
۰-۴ ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت  
۱- دامنه کاربرد ۱-۱ دامنه کاربرد – تکمیلی خودرویی برای ISO 9001 : 2015  
۲- مراجع الزامی ۲-۱ مراجع الزامی و آگاهی دهنده  
۳- واژگان و تعاریف ۳-۱ واژگان و تعاریف برای صنعت خودرو  
۴- ماهیت سازمان ۴-۱ درک سازمان و ماهیت آن
۴-۲ درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع
۴-۳ تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت ۴-۳-۱ تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت – تکمیلی
۴-۳-۲ الزامات خاص مشتری
۴-۴ سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن ۴-۴-۱ استقرار، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت کیفیت شامل فرآیندهای مورد نیاز و تعاملات آن ها مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی ۴-۴-۱-۱ انطباق محصول و فرآیند
۴-۴-۱-۲ ایمنی محصول
۴-۴-۲ نگهداری اطلاعات مستند
۵- رهبری ۵-۱ رهبری و تعهد ۵-۱-۱ کلیات ۵-۱-۱-۱ مسئولیت سازمانی
۵-۱-۱-۲ اثربخشی و کارایی فرآیند
۵-۱-۱-۳ مالکان فرآیندها
۵-۱-۲ تمرکز بر مشتری
۵-۲ خط مشی کیفیت ۵-۲-۱ تعیین خط مشی کیفیت
۵-۲-۲ تفهیم خط مشی کیفیت
۵-۳ نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی ۵-۳-۱ نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی – تکمیلی
۵-۳-۲ مسئولیت و اختیار برای الزامات محصول و اقدامات اصلاحی
۶- طرح ریزی ۶-۱ اقدامات تعیین ریسک و فرصت ها ۶-۱-۱ طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت و تعیین ریسک ها و فرصت ها
۶-۱-۲ برنامه ریزی اقدامات ریسک ها و فرصت ها و چگونگی انجام ۶-۱-۲-۱ تحلیل ریسک
۶-۱-۲-۲ اقدام پیشگیرانه
۶-۱-۲-۳ طرح های اقتضایی
۶-۲ اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها ۶-۲-۱ تعیین اهداف کیفیت در عملکرد، سطوح و فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت
۶-۲-۲ طرح ریزی چگونگی دستیابی به اهداف کیفیت ۶-۲-۲-۱ اهداف کیفیت و طرح ریزی برای دستیابی به آن ها – تکمیلی
۶-۳ طرح ریزی تغییرات
۷- پشتیبانی ۷-۱ منابع ۷-۱-۱ کلیات
۷-۱-۲ کارکنان
۷-۱-۳ زیرساخت ۷-۱-۳-۱ طرح ریزی کارخانه، تسهیلات و تجهیزات
۷-۱-۴ محیط اجرای فرآیندها ۷-۱-۴-۱ محیط اجرای فرآیندها – تکمیلی
۷-۱-۵ منابع پایش و اندازه گیری ۷-۱-۵-۱ کلیات
۷-۱-۵-۲ قابلیت ردیابی اندازه گیری
۷-۱-۵-۳ الزامات آزمایشگاه
۷-۱-۶ دانش سازمانی
۷-۲ صلاحیت ۷-۲-۱ صلاحیت – تکمیلی
۷-۲-۲ صلاحیت – آموزش حین کار
۷-۲-۳ صلاحیت ممیز داخلی
۷-۲-۴ صلاحیت ممیز شخص دوم
۷-۳ آگاهی ۷-۳-۱ آگاهی – تکمیلی
۷-۳-۲ انگیزش و توانمندسازی کارکنان
۷-۴ ارتباطات
۷-۵ اطلاعات مستند ۷-۵-۱ کلیات ۷-۵-۱-۱ مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت
۷-۵-۲ ایجاد و به روزرسانی
۷-۵-۳ کنترل اطلاعات مستند ۷-۵-۳-۱ اطلاعات مستند الزامی جهت اطمینان از دسترسی و محفوظ ماندن
۷-۵-۳-۲ در صورت کاربرد تعیین فعالیت های کنترل اطلاعات مستند
۸ – عملیات ۸-۱ برنامه ریزی و کنترل عملیاتی ۸-۱-۱ طرح ریزی و کنترل عملیاتی – تکمیلی  
۸-۱-۲ رازداری
۸-۲ الزامات مرتبط با محصولات و خدمات ۸-۲-۱ ارتباط با مشتری ۸-۲-۱-۱ ارتباط با مشتری – تکمیلی
۸-۲-۲ تعیین الزامات محصولات و خدمات ۸-۲-۲-۱ تعیین الزامات محصولات و خدمات – تکمیلی
۸-۲-۳ بازنگری الزامات محصولات و خدمات ۸-۲-۳-۱ اطمینان از برآورده سازی الزامات
۸-۲-۳-۲ در صورت کاربرد حفظ اطلاعات مستند روی نتایج و الزامات جدید
۸-۲-۴ تغییرات الزامات محصولات و خدمات
۸-۳ طراحی و توسعه محصولات و خدمات ۸-۳-۱ کلیات ۸-۳-۱-۱ طراحی و توسعه محصولات و خدمات – تکمیلی
۸-۳-۲ طرح ریزی طراحی و توسعه ۸-۳-۲-۱ طرح ریزی طراحی و توسعه – تکمیلی
۸-۳-۲-۲ مهارت های طراحی محصول
۸-۳-۲-۳ توسعه محصولات با نرم افزار تعبیه شده داخلی
۸-۳-۳ ورودی طراحی و توسعه ۸-۳-۳-۱ ورودی های طراحی محصول
۸-۳-۳-۲ ورودی های طراحی فرآیند ساخت
۸-۳-۳-۳ مشخصه های ویژه
۸-۳-۴ کنترل های طراحی و توسعه ۸-۳-۴-۱ پایش
۸-۳-۴-۲ صحه گذاری طراحی و توسعه
۸-۳-۴-۳ برنامه تولید نمونه اولیه
۸-۳-۴-۴ فرآیند تأیید محصول
۸-۳-۵ خروجی های طراحی و توسعه ۸-۳-۵-۱ خروجی های طراحی و توسعه – تکمیلی
۸-۳-۵-۲ خروجی های طراحی فرآیند ساخت
۸-۳-۶ تغییرات طراحی و توسعه ۸-۳-۶-۱ تغییرات طراحی و توسعه – تکمیلی
۸-۴ کنترل فرآیندها، محصولات و خدماتی که از بیرون سازمان تامین می شود ۸-۴-۱ کلیات ۸-۴-۱-۱ کلیات – تکمیلی
۸-۴-۱-۲ فرآیند انتخاب تأمین کننده
۸-۴-۱-۳ منابع الزام شده از سوی مشتری
۸-۴-۲ نوع و میزان کنترل ۸-۴-۲-۱ نوع و میزان کنترل – تکمیلی
۸-۴-۲-۲ الزامات قانونی و مقرراتی
۸-۴-۲-۳ توسعه سیستم مدیریت کیفیت تأمین کننده
۸-۴-۲-۴ پایش تأمین کننده
۸-۴-۲-۸ توسعه تأمین کننده
۸-۴-۳ اطلاعات تأمین کنندگان برون سازمانی ۸-۴-۳-۱ اطلاعات تأمین کنندگان برون سازمانی – تکمیلی
۸-۵ تولید و ارائه خدمات ۸-۵-۱ کنترل تولید و ارائه خدمات ۸-۵-۱-۱ طرح کنترل
۸-۵-۱-۲ کار استاندارد شده – دستورالعمل های اپراتوری و استانداردهای دیداری
۸-۵-۱-۳ تصدیق تنظیم راه اندازی
۸-۵-۱-۴ تصدیق پس از توقف (شات دان)
۸-۵-۱-۵ نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع – TPM
۸-۵-۱-۶ مدیریت ابزارآلات تولیدی و ساخت و تجهیزات بازرسی و آزمون
۸-۵-۱-۷ برنامه ریزی تولید
۸-۵-۲ شناسایی و ردیابی ۸-۵-۲-۱ شناسایی و ردیابی – تکمیلی
۸-۵-۳ اموال متعلق به مشتری یا تأمین کنندگان برون سازمانی
۸-۵-۴ محافظت ۸-۵-۴-۱ محافظت – تکمیلی
۸-۵-۵ فعالیت های پس از تحویل ۸-۵-۵-۱ بازخورد اطلاعات از خدمات
۸-۵-۵-۲ خدمات توافق شده با مشتری
۸-۵-۶ کنترل تغییرات ۸-۵-۶-۱ کنترل تغییرات – تکمیلی
۸-۶ ترخیص محصولات و خدمات ۸-۶-۱ ترخیص محصولات و خدمات – تکمیلی
۸-۶-۲ بازرسی جانمایی و آزمون عملکردی
۸-۶-۳ اقلام ظاهری /  تزئینی
۸-۶-۴ تصدیق و پذیرش انطباق محصولات و خدمات برون سازمانی
۸-۶-۵ انطباق با قانون و مقررات دولتی
۸-۶-۶ معیار پذیرش
۸-۷ کنترل خروجی های نامنطبق ۸-۷-۱ اطمینان از شناسایی و کنترل خروجی های نامنطبق برای جلوگیری از استفاده یا تحویل ناخواسته ۸-۷-۱-۱ مجوز ارفاقی مشتری
۸-۷-۱-۲ کنترل محصول نامنطبق – فرآیند تعیین شده توسط مشتری
۸-۷-۱-۳ کنترل محصول مشکوک
۸-۷-۱-۴ کنترل محصول دوباره کاری شده
۸-۷-۱-۵ کنترل محصول تعمیر شده
۸-۷-۱-۶ اطلاع رسانی به مشتری
۸-۷-۱-۷ تعیین تکلیف محصول نامنطبق
۸-۷-۲ حفظ اطلاعات مستند
۹- ارزیابی عملکرد ۹-۱ پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ۹-۱-۱ کلیات ۹-۱-۱-۱ پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت
۹-۱-۱-۲ شناسایی ابزارهای آماری
۹-۱-۱-۳ به کارگیری مفاهیم آماری
۹-۱-۲ رضایت مشتری ۹-۱-۲-۱ رضایت مشتری – تکمیلی
۹-۱-۳ تحلیل و ارزیابی ۹-۱-۳-۱ اولویت بندی
۹-۲ ممیزی داخلی ۹-۲-۱ انجام ممیزی های داخلی
۹-۲-۲ تهیه برنامه ممیزی، معیارها و دامنه کاربرد، انتخاب ممیزان، گزارش نتایج ممیزی، اقدام اصلاحی و حفظ نتایج ۹-۲-۲-۱ برنامه ممیزی داخلی
۹-۲-۲-۲ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
۹-۲-۲-۳ ممیزی فرآیند ساخت
۹-۲-۲-۴ ممیزی محصول
۳-۹ بازنگری مدیریت ۹-۳-۱ کلیات ۹-۳-۱-۱ بازنگری مدیریت – تکمیلی
۹-۳-۲ ورودی های بازنگری مدیریت ۹-۳-۲-۱ ورودی های بازنگری مدیریت – تکمیلی
۹-۳-۳ خروجی های بازنگری مدیریت ۹-۳-۳-۱ خروجی های بازنگری مدیریت – تکمیلی
۱۰- بهبود ۱۰-۱ کلیات
۱۰-۲ عدم انطباق و اقدام اصلاحی ۱۰-۲-۱ واکنش به عدم انطباق ها، حذف علل عدم انطباق،اجراء و ارزیابی اثربخشی اقدامات، به روزآوری ریسک ها و فرصت ها
۱۰-۲-۲ حفظ ماهیت عدم انطباق ها و اقدامات بعدی و نتایج هر اقدام اصلاحی
۱۰-۲-۳ حل مسئله
۱۰-۲-۴ خطاناپذیرسازی
۱۰-۲-۵ سیستم مدیریت وارانتی
۱۰-۲-۶ تحلیل شکایت های مشتری و خرابی ها در عرصه مصرف
۱۰-۳ بهبود مستمر ۱۰-۳-۱ بهبود مستمر – تکمیلی

 

دانلود فایل pdf متن این نوشته (فهرست الزامات استاندارد ) : IATF 16949 2016 Clauses

 

دانلود متن کامل استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو  IATF 16949 2016

 

متن استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 : 2016 ، بند چهار – ماهیت سازمان

 

IATF-16949-2016

 

5 پاسخ
 1. مسعود عبدالهی
  مسعود عبدالهی گفته:

  سلام
  من به ممیزی مدیریت کیفیت خودرو TS16949 علاقمند شدم
  چطور و با چه مدرک معتبر و کجا و با چه هزینه ای میتونم آموزشهای لازمه را ببینم

  پاسخ
  • حسین عبدی
   حسین عبدی گفته:

   جناب آقای عبداللهی
   با سلام و درود
   شما بایستی ابتدا در دوره آموزشی تشریح الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی با ویرایش معتبر و جدید یعنی IATF 16949 2016 شرکت نمایید.
   معمولا موسسات ارائه گواهینامه یا همان CB ها گواهینامه های معتبری ارائه می دهند.
   پس از دریافت گواهینامه الزامات استاندارد و با کسب تجربه لازم، در دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت خاص صنعت خودرو – IATF 16949 2016 حضور پیدا کرده و گواهینامه آن را اخذ نمایید.
   هزینه حضور در دوره های آموزشی فوق، مختلف است و با مراجعه به واحد آموزش شرکت های CB می توانید از بهای آن ها اطلاع حاصل کنید.
   موفق باشید.

   پاسخ
 2. کورش احمدی
  کورش احمدی گفته:

  با سلام
  منظور از محصول با نرم افزار تعبیه شده داخلی (Product with embedded software) چیه؟
  آیا این مربوط به محصولاتی هست که دارای قطعات الکترونیکی با قابلیت برنامه نویسی میباشند؟
  با تشکر

  پاسخ
  • حسین عبدی
   حسین عبدی گفته:

   بله قطعات و تجهیزاتی از خودرو که دارای نرم افزار توسعه یافته اند، مورد نظر این بند می باشد.
   قطعاتی مانند ریموت و رسیور خودرو یا همان دزدگیر ، ECU و . . .

   پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.