نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی استخراج دانش فنی و مدیریتی کارکنان سازمان

ادامه متن

مشهد شهر یادگیرنده عضو شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده GNLC

مشهد، نشان بین‌المللی شهر یادگیرنده را دریافت کرد و به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده پیوست

ادامه متن

پرسش نامه ارزیابی مدیریت دانش مدل سازمان بهره وری آسیا

پرسش نامه ارزیابی مدیریت دانش سازمان

ادامه متن

یک برنامه کاربردی و پروژه الزامی از مدیریت دانش در سطح ملی - ثبت و مستندسازی اطلاعات، تجربه ها، درس آموخته ها و دانش حاصل از حوادث طبیعی

یک برنامه کاربردی و پروژه الزامی از مدیریت دانش در سطح ملی – ثبت و مستندسازی اطلاعات، تجربه ها، درس آموخته ها و دانش حاصل از حوادث طبیعی

ادامه متن

بررسی دانش و درس آموخته های اقدام اصلاحی برای حل مسئله خطاپذیری در کنترل مدارک فنی فرآیند خرید و تأمین

ادامه متن