نوشته‌ها

پرسش هایی برای ممیزی فرآیند مدیریت دانش سازمانی در سیستم ایزو ISO 9001:2015

ادامه متن

6+

نگاهی از پنجره امروز به ساختار، ارتباطات و دانش شرکت ها

ادامه متن

6+

طراحی و اجرای پروژه بهبود کیفیت محصولات تولیدی با تدوین اطلس عیوب، مغایرت ها و عدم انطباق های کیفی

ادامه متن

8+

اصول نمایش و ارائه اطلاعات و نمودار کردن داده ها برای تهیه گزارش های مدیریتی و تحلیل عملکرد

ادامه متن

7+

محرک ها و عوامل لازم برای شروع و تداوم برنامه بهبود عملکرد و پروژه ایجاد تحول در سازمان

ادامه متن

17+