نوشته‌ها

همراستایی استراتژیک عمودی و افقی استراتژی دانش و منابع انسانی

همراستایی استراتژیک فرآیندها با استراتژی اصلی کسب و کار سازمان

ادامه متن

برای طراحی ساختار سازمانی شرکت های دانش بنیان سراغ گزینه سنتی ساختار سلسله مراتبی نروید

ادامه متن

در فرآیند حل مسئله، راه حل مهم تر است یا علت ریشه ای و یا خود مسئله؟

در فرآیند حل مسئله، راه حل مهم تر است یا علت ریشه ای و یا خود مسئله؟

ادامه متن

تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان - پاسخگویی را بایستی از مدیران و کارکنانی بخواهیم که به آن ها مسئولیت ها را محول کرده و متناسب با آن، اختیارات را تفویض نموده ایم

بود یا نبود تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان در داستان چالش های مدیریتی یک کارآفرین

ادامه متن

راه اندازی کارخانه نوآوری شرکت های دانش بنیان در شهرک فن آوری

راه اندازی کارخانه نوآوری مشهد با همکاری شتاب دهنده فردوسی و شهرداری مشهد

ادامه متن