نوشته‌ها

در آموزش حل مسئله و فرآیند حل مسئله، راه حل مهم تر است یا علت ریشه ای و یا خود مسئله؟

در فرآیند حل مسئله، راه حل مهم تر است یا علت ریشه ای و یا خود مسئله؟

ادامه متن

هندبوک CQI-10 راهنمای حل اثربخش مساله، منتشر شده توسط AIAG: CQI-10 Effective Problem Solving Guideline (EPS) رهنمودهایی برای فرهنگ، فرآیند، تکنیک ها و آموزش حل مسئله حسین عبدی مدرس حل مسئله

هندبوک CQI-10 ، راهنمای حل اثربخش مساله

ادامه متن

بررسی دانش و درس آموخته حل مسئله خطاپذیری در کنترل مدارک فنی خرید و تأمین

ادامه متن

تشریح مراحل اجرایی فرآیند اقدام اصلاحی با رویکرد سنجش و بهبود اثربخشی

ادامه متن

مروری بر اهمیت شاخص تحویل به موقع – OTD و بررسی راهکارهای کاربردی و عملیاتی برای بهبود آن

ادامه متن