نوشته‌ها

برای بهبود سودآوری، استراتژی کاهش هزینه را برگزینیم یا کیفیت را ارتقاء دهیم؟

ادامه متن

توضیح مسائل مرتبط با محاسبه شاخص های کیفی محصولات تولیدی – ضایعات و دوباره کاری

ادامه متن

فرآیند و روش اجرایی بهبود مداوم – شناسایی و ارزیابی فرصت ها، برنامه ریزی اجراء و اثربخشی پروژه های بهبود

ادامه متن

تکنیک مدیریت دیداری چیست؟ ضرورت ها، تعاریف و مبانی کاربردی

ادامه متن

کارکردهای هزینه های کیفیت COQ در بهبود اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت سازمان

ادامه متن