نوشته‌ها

برنامه ریزی، سنگ بنای مدیریت برای موفقیت در سازمان – اگر برنامه ریزی نکنید پس برنامه ای برای شکست دارید!

ادامه متن

5+

آیا ممکن است ایجاد بهبود، خوب نباشد؟ مرحله آخر چرخه بهبود (سیکل دمینگ) چه باید باشد؟

ادامه متن

7+

مفاهیم، مبانی و بهره بری از مبحث کنترل در مدیریت سازمان

ادامه متن

7+

هشت اقدام عملی برای بهبود اثربخشی و کارایی جلسه های درون سازمانی

ادامه متن

5+

رویکرد مدیریت ارشد سازمان به برنامه های تحول و تغییر برای بهبود و بهره وری

ادامه متن

7+