نوشته‌ها

تدوین طرح اقدام و برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها

ادامه متن

0
سنجش اثربخشی FMEA با هزینه های کیفیت COQ

سنجش اثربخشی FMEA با کاهش هزینه های کیفیت COQ

ادامه متن

4+
دوره آموزشی مدیریت ریسک در شرکت گاز استان خراسان و شرکت نفت

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک (و مدیریت تغییر) در محل شرکت گاز استان خراسان

ادامه متن

4+
ریسک منابع انسانی سازمان

فهرست بزرگترین ریسک های منابع انسانی به انتخاب مدیران منابع انسانی سازمان ها

ادامه متن

5+

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک در شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن

4+