نوشتن و ارائه محتواهای کاربردی و عملی برای آموزش حل مسئله و ارتقاء مهارت حل مسئله برای کارشناسان و مدیران سازمان ها

گزارش کارگاه حل مسئله تکنیک گروه اسمی و تکنیک ارتباط اجباری

گزارش کارگاه حل مسئله – تجربه اجرای روش‌های حل مسئله

ادامه متن

برنامه ریزی و اجرای کارگاه توسعه مهارت حل مسئله مدیران در شرکت بازرگانی

برنامه ریزی و اجرای کارگاه توسعه مهارت حل مسئله مدیران در شرکت بازرگانی

ادامه متن

برگزاری کارگاه آموزش حل مسئله در شرکت مادیران حسین عبدی مربی کارگاه حل مسئله

برگزاری کارگاه آموزش حل مسئله در شرکت مادیران

ادامه متن

مالک مسئله - مدیریت حل مسئله و تعیین نقش و مسئولیت افراد مرتبط با حل مسئله بر عهده کیست؟

مالک مسئله کیست؟ در مدیریت حل مسئله، چه نقش و مسئولیتی دارد؟

ادامه متن

۷ خطا در مسئله یابی و شناسایی مسائل سازمان

ادامه متن