نوشتن و ارائه محتواهای کاربردی و عملی برای آموزش حل مسئله و ارتقاء مهارت حل مسئله برای کارشناسان و مدیران سازمان ها

برگزاری کارگاه آموزش حل خلاق مسئله برای مدیران ارشد سازمان مدیریت پسماند شهرداری

برگزاری کارگاه آموزش حل خلاق مسئله برای مدیران ارشد سازمان مدیریت پسماند شهرداری

ادامه متن

پس از طراحی راه حل مسئله و پیش از اجرای راه حل باید آن را تصدیق و تایید کنید

پس از طراحی راه حل مسئله و پیش از اجرای راه حل باید آن را تصدیق نمایید

ادامه متن

گزارش کارگاه حل مسئله تکنیک گروه اسمی و تکنیک ارتباط اجباری

گزارش کارگاه حل مسئله – تجربه اجرای روش‌های حل مسئله

ادامه متن

برنامه ریزی و اجرای کارگاه توسعه مهارت حل مسئله مدیران در شرکت بازرگانی

برنامه ریزی و اجرای کارگاه توسعه مهارت حل مسئله مدیران در شرکت بازرگانی

ادامه متن

برگزاری کارگاه آموزش حل مسئله در شرکت مادیران حسین عبدی مربی کارگاه حل مسئله

برگزاری کارگاه آموزش حل مسئله در شرکت مادیران

ادامه متن