نوشته‌ها

دستورالعمل خودارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی نفت

دستورالعمل خودارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت (و تدوین نقشه راه استقرار نظام PAM)

ادامه متن

نظام نامه راهبردی مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت – استاندارد PAS 55 و ایزو ISO 55001

ادامه متن

حسین عبدی، مدرس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو ISO 55001 برای مدیران و کارشناسان واحد نگهداری تعمیرات سایت های گندله سازی، ذوب آهن و نورد مجتمع فولاد خراسان

تدریس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001 برای کارکنان نگهداری تعمیرات مجتمع فولاد خراسان

ادامه متن

بسته جامع تکنیک های بهبود برای ارتقاء سطح عملکرد و عملیات شرکت های صنعتی و تولیدی

ادامه متن

تکنیک های بهبود باید در راستا و هماهنگ با استراتژی های کسب و کار باشند

ادامه متن