نوشته‌ها

دستورالعمل خودارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی نفت

دستورالعمل خودارزیابی سیستم مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت (و تدوین نقشه راه استقرار نظام PAM)

ادامه متن

8+

نظامنامه راهبردی مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت

ادامه متن

7+
حسین عبدی، مدرس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو ISO 55001 برای مدیران و کارشناسان واحد نگهداری تعمیرات سایت های گندله سازی، ذوب آهن و نورد مجتمع فولاد خراسان

تدریس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001 در مجتمع فولاد خراسان

ادامه متن

5+

بسته جامع تکنیک های بهبود برای ارتقاء سطح عملکرد و عملیات شرکت های صنعتی و تولیدی

ادامه متن

8+

تکنیک های بهبود باید در راستا و هماهنگ با استراتژی های کسب و کار باشند

ادامه متن

15+