نوشته‌ها

دستورالعمل خودارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی نفت

دستورالعمل خودارزیابی سیستم مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت (و تدوین نقشه راه استقرار نظام PAM)

ادامه متن