نوشته‌ها

واژگان و اصول ارزیابی انطباق، ISO IEC 17000 و استاندارد واژه نامه اندازه شناسی ISIRI 4723

ادامه متن

7+

تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ایزو ISO 17025 – شرکت توس پیوند

ادامه متن

10+

اجرای پروژه مشاوره الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه – ISO 17025 شرکت توس پیوند

ادامه متن

10+

متن الزامات عمومی سیستم مدیریت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون ISO 17025

ادامه متن

13+