نوشته‌ها

دانلود فایل متن استاندارد ایزو مرور کلی، اصول، مجموعه اصطلاحات مدیریت دارایی - ایزو ISO 55000:2015

استاندارد ISO 55000 مدیریت داراییهای فیزیکی – اصول، مبانی و اصطلاحات

ادامه متن

4+

نظامنامه راهبردی مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت

ادامه متن

7+

متن استاندارد سیستم مدیریت داراییهای فیزیکی ISO 55001

ادامه متن

10+