نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در چارچوب پروژه مشاوره IMS

دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن

4+
پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت نفت و گاز شرق توسط حسین عبدی

مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن

4+

جلسه معارفه پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن

3+