نوشته‌ها

برخی مواقع سیستم و تکنیک جواب نمی دهد، ریشه اصلی مسئله جایی است که از پشت میز دیده نمی شود

ادامه متن