نوشته‌ها

مدارک و مستندات پیاده سازی و اخذ گرید الزامات ساپکو ایران خودرو SSR2

ادامه متن

فایل الزامات سازه گستر سایپا، SPC، MSA، اثربخشی کلی تجهیزات OEE و هزینه های کیفیت

ادامه متن

چگونه عدم توجه به کیفیت باعث ضرر و زیان مالی و خسارت های دیگر می شود؟ عدم رعایت اصول مدیریت کیفیت در ناسا، دانلود فیلم

ادامه متن

استانداردهای اعتباربخشی واحد بهبود کیفیت بیمارستان

ادامه متن