نوشته‌ها

تشریح مراحل اجرایی فرآیند اقدام اصلاحی با رویکرد سنجش و بهبود اثربخشی

ادامه متن

اهمیت مستندسازی مسئله و عدم انطباق در سنجش اثربخشی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

ادامه متن

آیا ممکن است که مسائل، عدم انطباق ها و مشکلات سازمان را یک بار حل کرد؟

ادامه متن

دوره آموزشی ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در شرکت سازه های هیدرولیک

ادامه متن

تفاوت اصلاح با اقدام اصلاحی چیست؟

ادامه متن