نوشته‌ها

در شرکت شما در هفته ها و روزهای پیش از بازدیدهای مهم یا ممیزی ها، نوع فعالیت ها، نحوه انجام کارها و فشردگی برنامه ها با حالت عادی، چه قدر فرق می کند؟

ادامه متن

نکاتی در خصوص طراحی و اجرای برنامه های تغییر و تحول در شرکت یا در یک واحد سازمانی

ادامه متن

برنامه ریزی، سنگ بنای مدیریت برای موفقیت در سازمان – اگر برنامه ریزی نکنید پس برنامه ای برای شکست دارید!

ادامه متن

مفاهیم، مبانی و بهره بری از مبحث کنترل در مدیریت سازمان

ادامه متن

ده اقدام عملی در مورد نحوه رفتار مدیر در سازمان – تمرین و توسعه مهارت های رهبری

ادامه متن