نوشته‌ها

توضیح مسائل مرتبط با محاسبه شاخص های کیفی محصولات تولیدی – ضایعات و دوباره کاری

ادامه متن

11+

مدلی کارآمد برای کاهش هزینه‌های تولید در مصاحبه روزنامه گسترش صمت با مهندس حسین عبدی

ادامه متن

5+

بسته جامع تکنیک های بهبود برای ارتقاء سطح عملکرد و عملیات شرکت های صنعتی و تولیدی

ادامه متن

8+

هشت اقدام عملی برای بهبود اثربخشی و کارایی جلسه های درون سازمانی

ادامه متن

5+

فعالیت های دارای ارزش افزوده در برابر فعالیت های بدون ارزش افزوده

ادامه متن

12+