تدریس دوره آموزشی SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب، برای مدیران و کارشناسان شرکت های صنعتی استان خراسان – مشهد

ادامه متن

ساختار سازمانی، کارکردهای آن و عوامل موثر بر طراحی چارت سازمانی

ادامه متن

کارکردها و مزایای سیستم تعویض تک دقیقه ای قالب SMED و تغییر سریع خط تولید

ادامه متن

انتشار ویرایش جدید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو – ISO 9001:2015

ادامه متن

تحلیل داستان مدیریتی شیر ناصرالدین شاه و ارتباط آن با تفکر سیستمی

ادامه متن