تهیه محتوا با موضوع مدیریت ریسک سازمانی با هدف ارائه دانش و آموزش مدیریت ریسک و ارتقاء مهارت مدیران سازمان ها در مدیریت ریسک سازمانی

برگزاری کارگاه آموزش مدیریت ریسک سازمانی معاونت اقتصادی شهرداری

آموزش مدیریت ریسک سازمانی برای معاونت اقتصادی شهرداری

ادامه متن

آموزش ERM دوره مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو – پیمانکار پروژه های نفت، گاز و فولاد

ادامه متن

طراحی، تعریف و پایش شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت ریسک سازمانی

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت ریسک سازمانی برای ارزیابی اثربخشی ERM

ادامه متن

راهنمای حکمرانی سازمانی - حاکمیت شرکتی

راهنمای حکمرانی سازمانی – حاکمیت شرکتی

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو 2017 در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان

ادامه متن