تهیه محتوا با موضوع مدیریت ریسک سازمانی با هدف ارائه دانش و آموزش مدیریت ریسک و ارتقاء مهارت مدیران سازمان ها در مدیریت ریسک سازمانی

راهنمای حکمرانی سازمانی - حاکمیت شرکتی

راهنمای حکمرانی سازمانی – حاکمیت شرکتی

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو 2017 در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان

ادامه متن

شناسایی و پاسخ به ریسک ها در مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM 2017

شناسایی و انتخاب پاسخ به ریسک ها در مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM 2017

ادامه متن

مدیریت ریسک رعایت و ریسک تطابق در مدیریت ریسک سازمانی و حاکمیت شرکتی با سیستم مدیریت تطابق ایزو 37301 الزامات و راهنمای استفاده و پیاده سازی

سیستم مدیریت تطابق و رعایت برای مدیریت ریسک سازمانی و حاکمیت شرکتی

ادامه متن

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ ملت

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

ادامه متن