استاندارد ایزو ۳۱۰۰۴ – مبانی و رهنمودهای اجرای استاندارد سیستم مدیریت ریسک ISO 31000

ادامه متن

دانلود فایل متن استاندارد ملی مستندسازی فنی محصول – مدل چرخه عمر و تخصیص مدارک

استاندارد مستندسازی فنی محصول – مدل چرخه عمر و تخصیص مدارک

ادامه متن

دانلود فایل متن استاندارد ایزو مرور کلی، اصول، مجموعه اصطلاحات مدیریت دارایی - ایزو ISO 55000:2015

اصول، مبانی و اصطلاحات مدیریت دارایی (فیزیکی) ISO 55000:2015

ادامه متن

راهنمای گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکت / سازمان بر اساس استانداردهای GRI 2018 جهت تدوین گزارش های پایداری شرکت ها و سازمان های فعال در صنعت نفت ایران

راهنمای گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکت / سازمان بر اساس استانداردهای GRI 2018

ادامه متن

ایزو ۱۴۰۰۴ راهنمای استقرار سیستم‌های مدیریت محیط زیست ISO 14001 ویرایش 2015

ایزو ۱۴۰۰۴ راهنمای استقرار سیستم‌های مدیریت محیط زیست ISO 14001

ادامه متن