مجموعه مطالب سیستم ها و تکنیک های بهبود شامل گزارش مطالعه های موردی، پروژه های اجرا شده و مقاله ها برای تعریف، تشریح و توضیح سیستم های بهبود شامل ابزارهای کیفی، تکنیک های بهبود و تحلیل های آماری در فرآیندهای سیستم مدیریت، عملیات و تولید شرکت ها با متن و نگارشی ساده برای فهم آسان و درک سریع کارکنان، مدیران و کارشناسان سازمان

سنجش اثربخشی FMEA با هزینه های کیفیت COQ

سنجش اثربخشی FMEA با کاهش هزینه های کیفیت COQ

ادامه متن

محصول موفق یا طراحی موفقیت آمیز محصول با توجه به چرخه عمر یا دوره حیات محصولات یا خدمات

چرخه عمر محصول موفق یا طراحی موفقیت آمیز یک محصول با توجه به دوره حیات محصول

ادامه متن

بهبود و کاهش هزینه های کیفیت خدمات بهداشت و درمان

ادامه متن

برای اتصال قالب به صفحه دستگاه و پرس تزریق پلاستیک از تکنولوژی مگنت استفاده شده است.

نمونه بسیار خوب از اجرای تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب SMED – بازکردن و بستن قالب تزریق پلاستیک در کمتر از ۱۰ دقیقه

ادامه متن

روش تحلیل و تصمیم گیری برای اولویت بندی فرآیندها و ایستگاه های تولیدی جهت انتخاب پروژه پایلوت SMED تعویض تک دقیقه ای قالب

ادامه متن