مجموعه مطالب سیستم ها و تکنیک های بهبود شامل گزارش مطالعه های موردی، پروژه های اجرا شده و مقاله ها برای تعریف، تشریح و توضیح سیستم های بهبود شامل ابزارهای کیفی، تکنیک های بهبود و تحلیل های آماری در فرآیندهای سیستم مدیریت، عملیات و تولید شرکت ها با متن و نگارشی ساده برای فهم آسان و درک سریع کارکنان، مدیران و کارشناسان سازمان

آموزش حل مسئله مهارت حل مسئله یک روش خلاقانه حل مسئله تکنیک دانکر تعریف و بیان مسئله دانکر ۲

یک روش خلاقانه برای حل مسئله – تکنیک تعریف مسئله دانکر

ادامه متن

آموزش خلاقیت اصول خلاقیت در حل مسئله - کاهش تفکر منفی

اصول خلاقیت در حل مسئله – تفکر منفی را کاهش داده و به حداقل برسانید

ادامه متن

تدوین طرح اقدام و برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها

ادامه متن

آموزش حل مسئله و دوره روش های حل مسئله حسین عبدی مدرس دوره حل مسئله و آموزش حل خلاق مسئله

یکی از مهمترین اصول تفکر خلاق در حل مسئله

ادامه متن

هزینه های طراحی و توسعه محصول جدید در نمودار هزینه های دوره عمر محصول

هزینه های طراحی و توسعه محصول جدید در نمودار چرخه عمر محصول

ادامه متن