برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو 2017 در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان

هفته پیش جلسه های دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان تشکیل گردید. این دوره آموزشی برای ۱۶ ساعت برنامه ریزی شده بود و مطابق همان تشکیل گردید. در این دوره کارکنان واحد مدیریت ریسک شرکت پتروشیمی خراسان و همچنین مسئولان ریسک همکار در کلیه واحدهای سازمان به عنوان مسئول کارگروه های ریسک ها حضور یافتند. دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ به صورت حضوری در محل سایت شرکت پتروشیمی خراسان نزدیک بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برگزار گردید.

شرکت پتروشیمی خراسان

شركت سهامی پتروشیمی خراسان، بزرگ ترین مركز تولید محصولات شیمیایی شمال و شمال شرق كشـور، ۳۱ سال پیش در بجنورد، مركز استان خراسـان شمالی تأسیس و در سال ۱۳۷۵ با شروع بهره برداری، در فهرست بنگاه های صنعتی و تولیدی كشور قرار گرفت. این مجتمع از نخستین روزهای آغاز فعالیت، نیل به اصل خودكفایی را به عنوان هدف غایی در امـر تولید سرلوحـه كار خود قرار داد. پایبندی به این تفكر و دستیابی به ایده‌آل‌های آن، به ویژه در سال‌های اخیر از مجتمع پتروشیمی خراسان چهره‌ای مقبول و مطرح در سطوح ملی و فرا ملی ترسیم نموده است.

شركت پتروشیمی خراسان یک شرکت سهامی عام می باشد. این شرکت به عنوان یك مجتمع تولیدی مواد پتروشیمیایی، آمونیاك به میزان ۱۰۰۰ تن در روز، كود اوره به مقدار ۱۵۰۰ تن در روز و ملامین را به میزان۶۰ تن در روز تولید می کند. خوراك اصلی این مجتمع گاز طبیعی بوده و از شبكه سراسری گاز کشور تامین می شود. در سال های اخیر كلیه سهام آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است و شركت ملی صنایع پتروشیمی در آن نقش حاكمیتی را عهده دار می باشد.

سیاست‌های شركت در ارتباط با راهبری شركتی و حاکمیت سازمانی

هیئت مدیره پتروشیمی خراسان با آگاهی به لزوم استقرار نظام حاکمیت شركتی در جهت رعایت یكسان حقوق كلیه سهامداران و سایر ذینفعان و بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، ‌فرآیندها و رویكردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثر بخش نظام حاکمیت سازمانی به شرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است كه اثر بخشی آن از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و مستقل، كمیته حسابرسی‌، سازمان بورس و اوراق بهادار و … ارزیابی می‌شود.

ابعاد حاكمیتی شركت
رویكردها
افشاء و شفافیت عملكرد سازمان ·         ارائه گزارش‌های عملكرد دوره ای شامل صورت‌های مالی به صورت ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و سالانه به سهامداران و سامانه سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه كدال

·         انتشارگزارش فعالیت ماهانه شركت در سامانه كدال

·         رعایت الزامات افشاء طبق آیـین‌نامـه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار از طریـق سامانه كدال

·         پاسخگویی مـدیر عامـل و اعضـای هیئـت مـدیره بـه سـهامداران و ذینفعـان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل‌های بورس و اوراق بهادار

·         رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام

تفویض اختیارات ·         تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مـدیره و همچنـین تعریـف امضـاهای مجاز

·         تدوین و تصویب آیین‌نامه كمیسیون معاملات و حدود اختیارات مـالی واجـرای آن در شركت

·         رعایت الزامات مربوط به نحوه تشكیل جلسات هیئت مدیره، تشـكیل دبیرخانـه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تهیـه پـیش نویس جهت تشكیلات و رویه‌هـای اجرایـی دبیرخانـه هیئـت مـدیره در قالـب منشور

·         تشكیل كمیته ریسك شركت

حسابرسی مستقل و داخلی ·         انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسـط مجمـع عمـومی سـالانه توسـط سهامداران

·         كمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

·         بررسی و اظهار نظر سالانه هیئت مدیره در خصوص كنترل های داخلی

سایر ذینفعان ·         رعایت ماده ١٢٩ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته

 

کمیته های هیات مدیره – کمیته ریسک

طبق آخرین ویرایش دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران، بایستی کمیته های مشخصی، تشکیل شده و فعالیت کنند. کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و همچنین کمیته ریسک به همین خاطر در شرکت ایجاد شده اند.

اعضای کمیته حسابرسی در شرکت پتروشیمی خراسان شامل دو عضو هیئت مدیره (نایب رییس هیات مدیره رییس کمیته)، سه عضو مستقل، دبیر کمیته (رییس حسابرسی داخلی) می باشد. کمیته انتصابات نیز شامل سه عضو هیئت مدیره، عضو مستقل و کارشناس منابع انسانی است.

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

 

اعضای کمیته ریسک در شرکت نیز شامل یک عضو هیئت مدیره به عنوان رییس کمیته، مدیر عامل، یکی از مدیران ارشد اجرایی شرکت، عضو مستقل آگاه برون سازمانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت به عنوان دبیر کمیته و رییس حسابرسی داخلی به عنوان عضو ناظر می باشد.

برنامه ریزی استراتژیك یك فرایند سازمان یافته جهت تعریف راهبرد و تصمیم گیری با تخصیص منابع جهت پیگیری و استقرار استراتژی می‌باشد. به منظور شناسایی جهت سازمانی، درك جایگاه فعلی آن و راه های ممكن به سوی اهداف استراتژیك، ضروری است. شركت پتروشیمی خراسان با به كارگیری سیستم برنامه ریزی استراتژیك، برنامه ریزی بلند مدت خود را بر اساس رویكرد كنترلی روش ارزیابی متوازن BSC پایه ریزی می كند. اركان جهت ساز شركت پتروشیمی خراسان شامل بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش های محوری، استراتژی ها و روش ارزیابی متوازن می باشند.

***

برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ از اوایل سال جاری آغاز گردید تا این که در هفته آخر مرداد ماه، دوره برگزار گردید. پس از آن که درخواست تدریس دوره را دریافت کردم، داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی دوره را خواستم که ارسال نمایند.

با در نظر گرفتن اهداف آموزشی و نیازسنجی از واحد آموزش و همچنین ملاحظه اهداف مهارتی و دانشی که واحد ریسک به من اعلام کرده بود، طرح ریزی دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM 2017 را انجام دادم و مشخصات این دوره را در قالب سند شناسنامه دوره مدیریت ریسک سازمانی تدوین نموده و در اختیار واحد آموزش و واحد ریسک شرکت پتروشیمی خراسان قرار دادم. مدیر دپارتمان مدیریت ریسک شرکت، در خصوص برخی سرفصل ها و همچنین تقسیم زمان  اختصاص داده شده به آنها نظرهای اصلاحی داشتند که مطابق درخواست، در برنامه دوره تغییرات و اصلاحات مد نظر را اعمال کردم.

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

 

از جمله مباحثی که از سوی واحد ریسک شرکت پتروشیمی خراسان روی آن تأکید گردید این بود که ویرایش جدید مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ یعنی COSO ERM 2017 با عنوان مدیریت ریسک – یکپارچگی با استراتژی و عملکرد مد نظر باشد و زمان مناسبی را به مدل جدید اختصاص دهیم و مفاهیم و مبانی آن را برای حاضران در دوره با رویکرد اجرایی و پیاده سازی تشریح نمایم. در جلسه های آموزشی هم همین اتفاق افتاد و ضمن تمرکز بر چارچوب مدیریت ریسک سازمانی کوزو ۲۰۱۷ ویرایش قبلی کوزو COSO ERM 2004  را هم تشریح کردم. مدل پیشین با توجه به مفهوم و چارچوب آن و همچنین طرح بصری اش بهتر فهمیده و درک می شود. زمانبندی و تقویم برگزاری جلسه های آموزشی هم در نهایت با واحد آموزش شرکت پتروشیمی هماهنگ شد و مطابق با برنامه طراحی شده جلسه ها برگزار گردید و دوره به اتمام رسید.

 

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.