ارائه خدمات مشاوره مدیریت - طراحی ساختار سازمانی معاونت خدمات شهری شهرداری
خدمات مشاوره مدیریت

 

 

چند نکته ساده اما مهم
 • ارائه کلیه خدمات مشاوره مدیریت، سیستم های مدیریت کیفیت و تکنیک های بهبود با رویکرد آموزش و یادگیری موثر، مربی گری و پرورش مدیران و کارشناسان سازمان صورت می پذیرد.
 • در کلیه مراحل اجرایی پروژه و خصوصا گام های انتهایی پروژه، اصل اساسی مبتنی بر موثر بودن اجرای سیستم و حصول اطمینان از تداوم اثربخشی می باشد.
 • در تمامی پروژه های مشاوره، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در محل سازمان صورت گرفته و بخشی از تعهدات مشاور در اجرای پروژه می باشد.

 

مراحل ارائه خدمات مشاوره مدیریت
 • اعلام نیاز به خدمات مشاوره و درخواست تهیه و ارائه پروپوزال
 • بازدید از سایت، گفتگو و برگزاری جلسه هماهنگی جهت دریافت دیدگاه های کارفرما، بررسی مستندات و تشخیص مسئله اصلی و ریشه های آن
 • ارائه پروپوزال (پیشنهاد و شرح خدمات) توسط مشاور و بررسی و تأیید از سوی کارفرما
 • تنظیم و ارائه پیش نویس قرارداد و بررسی آن توسط کارفرما و انجام اصلاحات مورد نیاز
 • برنامه ریزی عملیاتی و تهیه گانت چارت اجرایی پروژه
 • سازمان دهی نیروهای انسانی و عوامل اجرایی پروژه در تیم مشاوره و سازمان کارفرما
 • اجرای گام به گام پروژه و تهیه و ارائه گزارش ها از روند پیشرفت پروژه
 • تصدیق و صحه گذاری اجرای اثربخش سیستم مدیریت مورد نظر و اعلام تکمیل و اتمام پروژه
 • درخواست ارائه گواهی حسن انجام کار از سوی کارفرما برای مشاور