نوشته‌ها

برگزاری دوره COQ هزینه های کیفیت در شرکت محورسازان چی چست ارومیه آذربایجان غربی

برگزاری دوره آموزشی هزینه‌های کیفیت COQ در شرکت محورسازان چی چست، ارومیه

ادامه متن

ایزو 10014 استاندارد راهنمای سیستم مدیریت کیفیت سازمان برای تحقق منافع مالی و اقتصادی

ایزو ۱۰۰۱۴ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت سازمان راهنمایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی

ادامه متن

مفهوم، تعریف، کاربرد و انواع منحنی یادگیری

تعریف، مفهوم، کاربرد و انواع منحنی یادگیری

ادامه متن

تدوین طرح اقدام و برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها

ادامه متن

استراتژی های منابع انسانی سازمان در تناسب با استراتژی اصلی کسب و کار

استراتژی های منابع انسانی سازمان در تناسب با استراتژی اصلی کسب و کار

ادامه متن