نوشته‌ها

همراستایی استراتژیک عمودی و افقی استراتژی دانش و منابع انسانی

همراستایی استراتژیک فرآیندها با استراتژی اصلی کسب و کار سازمان

ادامه متن

ماتریس لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک از مسائل عملیاتی

آزمون لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک سازمان از موارد عملیاتی

ادامه متن

مصاحبه روزنامه اصفهان زیبا با حسین عبدی درباره عدم تولید داخلی کالاهای ساده

ادامه متن