نوشته‌ها

مفاهیم، مبانی و بهره بری از مبحث کنترل در مدیریت سازمان

ادامه متن

ده اقدام عملی در مورد نحوه رفتار مدیر در سازمان – تمرین و توسعه مهارت های رهبری

ادامه متن

ارزیابی روش سنتی طراحی ساختار سازمانی و بررسی نقاط قوت و ضعف نمودار سازمانی سلسله مراتبی یا وظیفه ای

ادامه متن

هفده توصیه تاکتیکی بهبود مدیریت و عملیات برای شرکت های تولیدی قطعه ساز در شرایط کنونی

ادامه متن

استراتژی‌های عملیاتی پیشنهادی برای حالت‌های ماتریس SWOT – قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها

ادامه متن