نوشته‌ها

خروجی نیازسنجی آموزش تنها برگزاری دوره آموزشی نباشد، به جز آموزش، مشاوره، مربیگری و منتورینگ

پاسخ نیازسنجی به جز آموزش، مشاوره، مربیگری و منتورینگ هم باشد

ادامه متن

آموزش حل مسئله مهارت حل مسئله یک روش خلاقانه حل مسئله تکنیک دانکر تعریف و بیان مسئله دانکر ۲

یک روش خلاقانه برای حل مسئله – تکنیک تعریف مسئله دانکر

ادامه متن