نوشته‌ها

مدیریت تغییرات دانش سازمانی در واحد قالبسازی

داستان کوتاه ضرورت مدیریت دانش و استخراج دانش فنی در فرآیند مدیریت ابزار

ادامه متن

محیطی که در آن قرار داریم، سریع‌تر از همیشه تغییر می‌کند، تحول در روندها و الگوهای اجتماعی و فرهنگی و تأثیری که بر مسائل اقتصادی، صنعتی و کسب و کارها می‌گذارند

ادامه متن

اگر برای توسعه دانش، ارتقاء مهارت‌های شغلی و آموزش کارکنان سازمان، سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم و آن ها شرکت را ترک کنند، چه؟

ادامه متن

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت منابع انسانی – قسمت دوم

ادامه متن

شاخص های کلیدی عملکرد پایش فرآیند مدیریت منابع انسانی – قسمت اول

ادامه متن