مدیریت ریسک سازمانی، با نام مدیریت ریسک شرکتی هم خوانده می شود. مدیریت ریسک سازمانی بر خلاف مدیریت ریسک که یک ابزار و تکنیک مدیریت است، خود یک نظام مدیریتی محسوب می شود. این نظام مدیریتی در پی طرح ریزی و پیاده سازی یک رویکرد پیش نگر و کنشگرانه به سازمان می باشد.

ERM : Enterprise Risk Management

مدل کوزو مدیریت ریسک سازمانی، رایج ترین مدل و از کارآمدترین آنها می باشد. طراحی و اجرای این سیستم مدیریتی به همراه مقررات و الزامات ذیل حاکمیت سازمانی، کارکردها و مزایایی را برای سازمان به همراه می آورد که عمده ذینفعان کسب و کارها یا دستگاه ها و سازمان های دولتی از آن منتفع می شوند.

COSO ERM

نوشته‌ها

برگزاری کارگاه آموزش مدیریت ریسک سازمانی معاونت اقتصادی شهرداری

آموزش مدیریت ریسک سازمانی برای معاونت اقتصادی شهرداری

ادامه متن

طراحی، تعریف و پایش شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت ریسک سازمانی

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت ریسک سازمانی برای ارزیابی اثربخشی ERM

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو 2017 در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان

ادامه متن

شناسایی و پاسخ به ریسک ها در مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM 2017

شناسایی و انتخاب پاسخ به ریسک ها در مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM 2017

ادامه متن

مدیریت ریسک رعایت و ریسک تطابق در مدیریت ریسک سازمانی و حاکمیت شرکتی با سیستم مدیریت تطابق ایزو 37301 الزامات و راهنمای استفاده و پیاده سازی

سیستم مدیریت تطابق و رعایت برای مدیریت ریسک سازمانی و حاکمیت شرکتی

ادامه متن