نوشته‌ها

همراستایی استراتژیک عمودی و افقی استراتژی دانش و منابع انسانی

همراستایی استراتژیک فرآیندها با استراتژی اصلی کسب و کار سازمان

ادامه متن

استراتژی های منابع انسانی سازمان در تناسب با استراتژی اصلی کسب و کار

استراتژی های منابع انسانی سازمان در تناسب با استراتژی اصلی کسب و کار

ادامه متن

ماتریس لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک از مسائل عملیاتی

آزمون لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک سازمان از موارد عملیاتی

ادامه متن

انباشت سرمایه بنگاه خرید تکنولوژی جدید شرکت صنعتی تولیدی خدماتی

یک واحد تولیدی یا خدماتی به طور معمول هر ۱۰ تا ۱۵ سال بایستی سرمایه خرید تکنولوژی جدید را داشته باشد

ادامه متن

من، جزوه درس مدیریت استراتژیک پیشرفته خانم دکتر و همکلاسی‌هام

ادامه متن