نوشته‌ها

محرک ها و عوامل لازم برای شروع و تداوم برنامه بهبود عملکرد و پروژه ایجاد تحول در سازمان

ادامه متن

بهبود، فرآیند و پروسه است، بهبود فقط یک پروژه نیست

ادامه متن

نکته ای مهم در اقدام جهت کاهش هزینه ها از طریق حذف هزینه های غیرضروری

ادامه متن

هنگامی که بین مدیریت ارشد و مدیران میانی، اعتماد وجود ندارد چه می شود؟

ادامه متن

برای بهبود فرآیندهای سازمان، بهتر است ابتدا فرآیندهای تولیدی و عملیاتی را بهبود دهیم

ادامه متن