نوشته‌ها

سنجش اثربخشی FMEA با هزینه های کیفیت COQ

سنجش اثربخشی FMEA با کاهش هزینه های کیفیت COQ

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی هزینه های کیفیت در شرکت فولاد خراسان – نیشابور

ادامه متن

کارکردهای هزینه های کیفیت COQ در بهبود اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت سازمان

ادامه متن

مدل های شناسایی، محاسبه، گزارش، تحلیل و بهبود هزینه های کیفیت

ادامه متن