نوشته‌ها

محصول موفق یا طراحی موفقیت آمیز محصول با توجه به چرخه عمر یا دوره حیات محصولات یا خدمات

چرخه عمر محصول موفق یا طراحی موفقیت آمیز یک محصول با توجه به دوره حیات محصول

ادامه متن

شاخص های اندازه گیری سطح عملكرد فرآیند فروش، مشتری مداری و ارتباط با مشتری KPIs

ادامه متن

کارکردهای هزینه های کیفیت COQ در بهبود اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت سازمان

ادامه متن

پیگیری نظام مند وصول مطالبات فروش، مطالبات معوقه را کاهش می دهد؟

ادامه متن

سخنرانی در همایش مدیریت کیفیت (رضایت، کیفیت و فروش) دانشگاه فردوسی مشهد

ادامه متن