نوشته‌ها

بررسی دانش و درس آموخته های اقدام اصلاحی برای حل مسئله خطاپذیری در کنترل مدارک فنی فرآیند خرید و تأمین

ادامه متن

عدم انطباق های پرتکرار ممیزی های IATF 16949 از کدام بندها و الزامات می باشند؟

ادامه متن

تفاوت عیب defect و عدم انطباق nonconformity چیست؟

ادامه متن

تشریح مراحل اجرایی فرآیند اقدام اصلاحی با رویکرد سنجش و بهبود اثربخشی

ادامه متن

نمودار تمرکز نقص، ابزار کاربردی بررسی، تحلیل و بهبود عدم انطباق های کیفی

ادامه متن