نوشته‌ها

مدلی کارآمد برای کاهش هزینه‌های تولید در مصاحبه روزنامه گسترش صمت با مهندس حسین عبدی

ادامه متن

فعالیت های دارای ارزش افزوده در برابر فعالیت های بدون ارزش افزوده

ادامه متن

شاخص های کلیدی عملکرد تولید برای اندازه گیری سطح عملکرد فرآیند تولید

از شاخص های اندازه گیری سطح عملکرد فرآیند تولید در شرکت های صنعتی، کدام ها کلیدی تر و مهم تر هستند؟

ادامه متن

بهبود کیفیت، کاهش دوباره کاری و کاهش ضایعات یعنی افزایش راندمان تولید

ادامه متن

آیا ارتقاء و بهبود کیفیت، منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری می شود؟

ادامه متن