نوشته‌ها

مکانیزم محاسبه شاخص تعیین حیطه نظارت، روشی برای تعیین تعداد پرسنل تحت نظارت یک مدیر یا سرپرست

ادامه متن

ارزیابی روش سنتی طراحی ساختار سازمانی و بررسی نقاط قوت و ضعف نمودار سازمانی سلسله مراتبی یا وظیفه ای

ادامه متن

شاخص های اندازه گیری سطح عملكرد فرآیند فروش، مشتری مداری و ارتباط با مشتری KPIs

ادامه متن

۳۵ نکته کاربردی مدیریت منابع انسانی برای مدیر ارشد سازمان و مدیران میانی شرکت ها

ادامه متن

۱۲ نکته برای بهبود ارتباط مدیرعامل یا مدیر کارخانه با مدیران میانی سازمان

ادامه متن