نوشته‌ها

راهنمای گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکت / سازمان بر اساس استانداردهای GRI 2018 جهت تدوین گزارش های پایداری شرکت ها و سازمان های فعال در صنعت نفت ایران

راهنمای گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکت / سازمان بر اساس استانداردهای GRI 2018

ادامه متن

شاخص های اندازه گیری سطح عملكرد فرآیند فروش، مشتری مداری و ارتباط با مشتری KPIs

ادامه متن

اهمیت طراحی و پیاده سازی فرآیند مدیریت ابزار (قالب و فیکسچر) در راندمان شرکت های تولیدی

ادامه متن

از شاخص های اندازه گیری سطح عملکرد فرآیند تولید در شرکت های صنعتی، کدام ها کلیدی تر و مهم تر هستند؟

ادامه متن

برای بهبود فرآیند تولید، ابتدا عملکرد فرآیندها و واحدهای پشتیبانی را ارتقاء دهید

ادامه متن