نوشته‌ها

پروژه مشاوره مدیریت شرکت دانش بنیان با محصول دارای ثبت اختراع -شرکت صنایع بهین خودرو

پروژه مشاوره مدیریت شرکت دانش بنیان با محصول دارای ثبت اختراع – شرکت صنایع بهین خودرو

ادامه متن

نمونه شناسنامه شاخص کلیدی عملکرد فرآیندهای کسب و کار برای مستندسازی و استاندارد کردن شاخص‌ها

نمونه شناسنامه شاخص کلیدی عملکرد برای مستندسازی و استاندارد کردن شاخص‌ها

ادامه متن

تکمیل پروژه شناسایی و تعریف فرآیندهای شرکت پدیده شاندیز

تکمیل پروژه شناسایی و تعریف فرآیندهای شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

ادامه متن

شروع فاز اجرایی پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS با برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی IMS در محل شرکت آرد قدس رضوی

پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت آرد قدس رضوی با برگزاری دوره آموزشی  IMS

ادامه متن

بازنگري مديريت، تنها یک جلسه طولانی نیست

بازنگري مديريت، تنها یک جلسه طولانی نیست

ادامه متن