دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

طراحی و برگزاری دوره مدیریت منابع انسانی

سرفصل ها، مطالب و محتوای دوره آموزشی

طراحی دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی مطابق با محیط و بافت سازمان و در انطباق با سطح بلوغ سازمان در طرح ریزی و پیاده سازی زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی

نوشته‌ها

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات در سیستم مدیریت کیفیت

ادامه متن

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

ادامه متن

بررسی مدلی مراحل تشدید تعارض برای مدیریت تعارضها در سازمان

بررسی مدلی از مراحل تشدید تعارض برای مدیریت بهتر تعارض ها در سازمان

ادامه متن

استراتژی های منابع انسانی سازمان در تناسب با استراتژی اصلی کسب و کار

استراتژی های منابع انسانی سازمان در تناسب با استراتژی اصلی کسب و کار

ادامه متن

برای طراحی ساختار سازمانی شرکت های دانش بنیان سراغ گزینه سنتی ساختار سلسله مراتبی نروید

ادامه متن