نوشته‌ها

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

ادامه متن

ماتریس لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک از مسائل عملیاتی

آزمون لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک سازمان از موارد عملیاتی

ادامه متن

اگر برای توسعه دانش، ارتقاء مهارت‌های شغلی و آموزش کارکنان سازمان، سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم و آن ها شرکت را ترک کنند، چه؟

ادامه متن

برای احراز یک پست مدیریتی آمادگی دارید؟ شایستگی خود را تست کنید

ادامه متن

یک تست کوچک برای ارزیابی یک طرح، گزارش و پیشنهاد بدون خواندن آن

ادامه متن