نوشته‌ها

دسته بندی انواع مساله، مسایل ساختاریافته و مسایل ساختارنیافته

دسته بندی انواع مساله، مسایل ساختاریافته و مسایل ساختارنیافته

ادامه متن

بررسی روش های سیستماتیک حل مساله – روش حل مساله OODA

ادامه متن

یکی از مهمترین اصول حل خلاق مساله – فیلم

ادامه متن

یکی از مهمترین اصول تفکر خلاق در حل مسئله

ادامه متن

در فرآیند حل مسئله، راه حل مهم تر است یا علت ریشه ای و یا خود مسئله؟

در فرآیند حل مسئله، راه حل مهم تر است یا علت ریشه ای و یا خود مسئله؟

ادامه متن