نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی مجازی خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شهرداری

تدریس دوره مجازی خلاقیت و حل مسئله برای مجموعه ای از مدیران شهرداری مشهد

ادامه متن

برگزاری دوره مجازی اصول سرپرستی برای مدیران شرکت مدیا پردازش

برگزاری دوره مجازی اصول سرپرستی برای مدیران و سرپرستان شرکت مدیا پردازش

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برگزاری دوره خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شرکت توزیع برق مشهد

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی مدیریت دانش در محل شرکت قند تربت حیدریه

ادامه متن