نوشته‌ها

همراستایی استراتژیک عمودی و افقی استراتژی دانش و منابع انسانی

همراستایی استراتژیک فرآیندها با استراتژی اصلی کسب و کار سازمان

ادامه متن

ماتریس لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک از مسائل عملیاتی

آزمون لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک سازمان از موارد عملیاتی

ادامه متن

من، جزوه درس مدیریت استراتژیک پیشرفته خانم دکتر و همکلاسی‌هام

ادامه متن

موردکاوی ارزیابی عوامل درونی (قوت‌ها و ضعف‌ها) و ارزیابی بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک - شرکت تولیدکننده قطعه خودرو

نمونه تحلیل محیط و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک شرکت تولیدی

ادامه متن

نگاهی از پنجره امروز به ساختار، ارتباطات و دانش شرکت ها

ادامه متن