نوشته‌ها

نمونه شناسنامه شاخص کلیدی عملکرد فرآیندهای کسب و کار برای مستندسازی و استاندارد کردن شاخص‌ها

نمونه شناسنامه شاخص کلیدی عملکرد برای مستندسازی و استاندارد کردن شاخص‌ها

ادامه متن

ایزو 10014 استاندارد راهنمای سیستم مدیریت کیفیت سازمان برای تحقق منافع مالی و اقتصادی

ایزو ۱۰۰۱۴ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت سازمان راهنمایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی

ادامه متن

کارکردهای شناسایی علت ریشه ای - تعریف راه حل مسئله و ارزیابی اثربخشی ۲

کارکردهای شناسایی علت ریشه ای – تعریف راه حل مسئله و ارزیابی اثربخشی

ادامه متن

تله موفقیت در مدیریت که منجر به شکست شرکت می شود

دام و تله موفقیت در مدیریت ، بر سر راه شرکت ها و سازمان های موفق

ادامه متن

سنجش اثربخشی FMEA با هزینه های کیفیت COQ

سنجش اثربخشی FMEA با کاهش هزینه های کیفیت COQ

ادامه متن